Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

Varför bildades Kaprifolkött?

I december 2000 skrev miljödebattören Stefan Edman, Ljungskile en artikel i Bohusläningen om den situation naturbetesmarkerna, i första hand naturreservat, befann sig i. Bristen på betesdjur och hävd hade medfört att igenväxningen skett allt snabbare till förfång för både flora och fauna. Artikeln gjorde att bl a LRF Väst engagerade sig och ett offentligt möte gick av stapeln på Bohusläns museum i december 2000. Representerade var bl. a. KRAV, flera av de nordbohuslänska kommunerna, slakteriet på Orust och lantbrukare.


Kaprifolkött drogs igång 2001 med bistånd från LRF Väst och Länsstyrelsen. Ordförande var Stefan Edman och som projektledare fungerade Birgit Jönsson, Lindome.
Efter projekttidens utgång, 2005, bildades Kaprifolkött Ek. förening och har sedan dess stått på egna ben.
Upplägget omfattade från början tre parter: Kaprifolkött, Swedish Meats och COOP. Avtalen innebar att Scan köpte slaktdjur och betalade kaprifoltillägg till bonden. Scan skötte grovstyckningen och sålde vidare till COOP. Föreningen debiterade Scan en avgift på 1,50 kr/kg för administrationen.
Under 2008 stod det klart att det inte var ekonomiskt möjligt att fortsätta med samma upplägg, och styrelsen beslöt att ändra hela affärskonceptet. Sedan 2009 bedriver därför föreningen handel med djur och slaktkroppar.
Kaprifolkött köper således slaktdjur av bonden och upphandlar slakten. Under 2009 sköttes transport och slakt av Scan i Skara, men den uppgiften har sedan 2010 Dahlbergs i Brålanda, vilket fungerar till full belåtenhet.
Därefter säljs helfallen till Värmlands Chark i Karlstad, som styckar och distribuerar till COOP-butiker runt om i Västsverige. Detta upplägg innebär att Kaprifolkött kan hålla ett mycket bra avräkningspris mot bonden samtidigt som priset i butik är på samma nivå som annat kvalitetskött.
Egen köttbutik på Opaltorget
I mars 2011 slogs portarna till vår egen butik upp. Förutom försäljning av kaprifolkött av nöt och lamm säljs ekologiskt fläsk samt utvalda delar av Värmlands Charks sortiment, ekologiska ägg, rapsolja från Bärby, honung mm.
Butiken sysselsätter f.n. två heltider. Utöver butiken arbetar de med finstyckning, packning i tråg och utkörning till butiker och några restauranger med egen kylbil.
Kaprifolkött arbetade endast med nötkött tom. 2011. Att få till stånd en fungerande lamm-försäljning var länge en målsättning som vi inte lyckades uppnå, men i och med etableringen av köttbutiken köper vi nu 5-7 lamm per vecka av våra medlemmar.

KAPRIFOLKÖTT

  • För bevarandet av biologisk mångfald på naturbeten, dvs. strandängar, ängsmark och övriga marker som kräver mular för att behålla artrikedomen av växter och djur.

  • Ge bonden merbetalning och därmed också motiv att fortsätta bevarandearbetet.