Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

loftet

Trivselfaktorn är hög på Kaprifolgården.  
Naturbetena och ekomiljön gynnar fler djurarter.

Djurlivet kring Kaprifolgården 

Spindlar, jordlöpare och daggmaskar gynnas av den orörda marken på naturbetet. Stenrösen och gärdesgårdar fungerar som tillflyktsort både för växter och djur som trängs undan i det moderna odlingslandskapet. Vissa sällsynta insekter gynnas också av att djuren inte avmaskas rutinmässigt med kemiska medel. De kan annars skadas när de kommer i kontakt med komockorna. 

På de odlade fälten trivs vissa fågelarter utomordentligt då de finner skydd i den höga grödan. Sånglärkan är en sådan fågel som räknas till hotad art. Här kan den  häcka med uppsikt över rovdjur långt ifrån skogens faror. Då det inte förekommer någon giftig besprutning finner fjärilar, pollinerande insekter såsom humlor och vildbin blommande örter i dikeskanterna. Fåglar såsom ladusvalor och hussvalor finner gott om mat.